Rainbow

ZWZ 09.06.2015 r.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (90-361), przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000178650, numer NIP: 7251868136, numer REGON: 473190014, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 9 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o aktualnym stanie realizacji procesu nabycia akcji własnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki oraz uchwał w sprawie powołania członków Zarządu kolejnej, trzeciej, wspólnej kadencji Zarządu Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Ogłoszenie o ZWZ – 12 maja 2015 roku
Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 24 maja 2015 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 25 maja 2015 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 19 maja 2015 roku
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 22 maja 2015 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 3 czerwca 2015 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 9 czerwca 2015 roku
Termin rozpoczęcia ZWZ – godz. 12:00 w dniu 9 czerwca 2015 roku

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach.

W załączonym pliku ujawniono wyniki głosowań nad uchwałami objętymi porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 9 czerwca 2015 roku.

 

Zalączniki: