Rainbow

NWZ 19.03.2018 r.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (90-361), przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000178650, numer NIP: 7251868136, numer REGON: 473190014, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 19 marca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6) Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia spółek Rainbow Tours S.A. oraz „Rainbow Tours – Biuro Podróży” Sp. z o.o. oraz ewentualnych wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia spółek Rainbow Tours S.A. oraz „Rainbow Tours – Biuro Podróży” Sp. z o.o.

7) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką „Rainbow Tours – Biuro Podróży” Sp. z o.o., jako spółką przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek.

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”.

9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Ogłoszenie o NWZ – 16 lutego 2018 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ – 3 marca 2018 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 5 marca 2018 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ – do 26 lutego 2018 roku

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ – do 1 marca 2018 roku

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ – od 14 marca 2018 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w NWZ – do godz. 12:00 w dniu 19 marca 2018 roku

Termin rozpoczęcia NWZ – godz. 12:00 w dniu 19 marca 2018 roku

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w załączonych plikach:

(–) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(–) Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(–) Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

(–) Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji

(–) Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki

(–) Aktualna treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia

(–) Plan połączenia Rainbow Tours S.A. oraz „Rainbow Tours – Biuro Podróży” Sp. z o.o. wraz z załącznikami

(–) tekst jednolity zmienionego „Regulamin Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, podlegającego zatwierdzeniu

 

Informacja o braku transmisji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA zwołanego na dzień 19.03.2018 r.

Spółka nie wdrożyła i w najbliższym czasie nie zamierza wdrażać rozwiązań związanych z rejestrowaniem i transmisją w formie audio lub wideo przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym ani upublicznianiem go na stronie internetowej. W związku z tym – działając zgodnie z dyspozycją zasady I.Z.1.16. zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” – Spółka nie przewiduje przeprowadzenia transmisji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA zwołanego na dzień 19 marca 2018 roku.

W załączonych plikach ujawniono:

(-) treść uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19.03.2018 r. wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami objętymi

(-) załącznik do uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19.03.2018 r. [zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie tekst jednolity zmienionego „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, obowiązującego od dnia 19.03.2018 r.]