Rainbow

NWZ 08.11.2016 r.

NWZ 08.11.2016

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (90-361), przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000178650, numer NIP: 7251868136, numer REGON: 473190014, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 8 listopada 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki aktualnej, trzeciej, wspólnej kadencji Zarządu Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Zarządu Spółki aktualnej, trzeciej, wspólnej kadencji Zarządu Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Ogłoszenie o NWZ – 12 października 2016 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ – 23 października 2016 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 24 października 2016 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ – do 18 października 2016 roku

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ – do 21 października 2016 roku

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ – od 3 listopada 2016 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w NWZ – do godz. 12:00 w dniu 8 listopada 2016 roku

Termin rozpoczęcia NWZ – godz. 12:00 w dniu 8 listopada 2016 roku

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami NWZ, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach (od nr. 01 do nr. 07)

W załączonym poniżej pliku ujawniono wyniki głosowań nad uchwałami objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 8 listopada 2016 roku.

Zalączniki: