Rainbow

ZWZ 29.06.2011 r.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (90-361), przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000178650, numer NIP: 7251868136, numer REGON: 473190014, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 29 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010, a także wniosków Zarządu dotyczących sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010.

13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży.

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.

20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Ogłoszenie o ZWZ – 3 czerwca 2011 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 13 czerwca 2011 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 14 czerwca 2011 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 8 czerwca 2011 roku

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 11 czerwca 2011 roku

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 24 czerwca 2011 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 29 czerwca 2011 roku

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach.

W załączonym pliku ujawniono wyniki głosowań nad uchwałami objętymi porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 21 czerwca 2011 roku.

Zalączniki: