Rainbow

NWZ 29.03.2011 r.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (90-361), przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000178650, numer NIP: 7251868136, numer REGON: 473190014, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 29 marca 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Ogłoszenie o NWZ

3 marca 2011 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ

13 marca 2011 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia

do 14 marca 2011 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ

do 8 marca 2011 roku

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ

do 11 marca 2011 roku

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ

od 24 marca 2011 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w NWZ

do godz. 12:00

w dniu 29 marca 2011 roku

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

Zalączniki: