Rainbow

Program Motywacyjny

Program Motywacyjny

W dniu 14 maja 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji A oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji, z wyłączeniem prawa poboru.

Uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 6 czerwca 2008 r. powyższe uchwały wraz z późniejszymi zmianami zostały w całości uchylone, a w ich miejsce uchwalono nowe postanowienia dotyczące wprowadzenia nowego Programu Motywacyjnego na lata 2008-2010, emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji A oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru, akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Zarząd powziął wiadomość o rejestracji uchwał przez Sąd w dniu 19 września 2008 roku (data rejestracji 8 września 2008 roku).

Na podstawie wyceny programu sporządzonej przez specjalistę w tej dziedzinie oszacowano, ż koszt programu na 2008 r. wynosi ok. 251 tys. zł. Spółka na bieżąco ujmuje w/w koszty proporcjonalnie do okresu obowiązywania programu.

Program swoim zasięgiem będzie obejmował lata 2008-2010.

Głównym celem programu jest silniejsze motywowanie większego zespołu pracowników
do zwiększania wartości firmy dla akcjonariuszy oraz wprowadzenie czynnika pozwalającego na utrzymanie w długim terminie kluczowych dla Grupy Kapitałowej osób.

Opracowanie związane z wyceną warrantów subskrypcyjnych na akcje firmy Rainbow Tours SA zostało przygotowane na podstawie informacji zawartych w Wyciągu z regulaminu Programu Motywującego dla pracowników oraz wytycznych ujętych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.