Rainbow

Podstawowe informacje

 

Informacje podstawowe

 

Nazwa Spółki

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA

Nazwa skrócona PW

RAINBOW

Skrót

RBW

Kod ISIN PW

PLRNBWT00031

Kod FISN (Financial Instrument Short Name)

RAINBOW/BRSH SER-B D-F C2-C4 PLN0.1

Rynek notowań

równoległy

System notowań

notowania ciągłe

Kod LEI (Legal Entity Identifier)

25940062QUG3WEUEGE88

Sektor

600 [handel i usługi] / 630 [rekreacja i wypoczynek] / 632 [biura podróży]

Przynależność do sektora branżowego

Hotele i Restauracje

Indeksy, w skład których wchodzą akcje Spółki

WIG, WIG-Poland, sWIG80, sWIG80TR, WIGdiv, InvestorMS

Data przystąpienia do programu wspierania płynności

01-10-2008 r.

Animator Rynku, Animator Notowań

822 – Copernicus Securities SA

02-019 Warszawa, Salzburg Center, ul. Grójecka 5

Adres siedziby

90-361 Łódź, Piotrkowska 270

Telefon

42 680-38-20

Fax

42 680-38-69

Strona www

http://R.pl

Email

sekretariat@R.pl

Prezes Zarządu

Grzegorz Baszczyński

 

Rainbow Tours S.A. jest emitentem, którego instrumenty finansowe (akcje) zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, na GPW w Warszawie, a w związku z tym do Rainbow Tours S.A. mają zastosowanie postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Zidentyfikowane przez Rainbow Tours S.A. osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane (w rozumieniu Rozporządzenia MAR) zobowiązane są do powiadamiania Rainbow Tours S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na akcjach Rainbow Tours S.A. 

Wzór powiadomienia Rainbow Tours S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych transakcjach znajduje się w załączonym pliku

Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30.06.2016 r. w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach (zawierającego objaśnienia i przykłady) dostępne jest na stronie internetowej KNF pod adresem

W odrębnym stanowisku z dnia 28.06.2016 r. w sprawie niektórych skutków niedostosowania do dnia 3 lipca 2016 r. polskiego porządku prawnego do przepisów rozporządzenia MAR, UKNF zwraca uwagę, że do czasu wejścia w życie odpowiednich przepisów, określających środki elektroniczne służące do przekazywania organowi nadzoru powiadomień o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane, sporządzonych zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 88 z 5.04.2016 r. str. 19), powiadomienia te mogą być przekazywane z wykorzystaniem dowolnych środków elektronicznych, jednak UKNF rekomenduje wykorzystanie do tego celu poczty elektronicznej i przekazywanie tych powiadomień organowi nadzoru na dedykowany tym powiadomieniom adres: notyfikacje.art.19mar@knf.gov.pl

W celu zapewnienia, by do przesyłania przez osoby pełniące w Rainbow Tours S.A. obowiązki zarządcze oraz przez osoby blisko z nimi związane powiadomień, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR stosowane były środki elektroniczne (zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10.03.2016 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014), zapewniające kompletność, integralność i poufność informacji – Emitent rekomenduje wykorzystanie do tego celu poczty elektronicznej i przekazywanie Emitentowi przedmiotowych powiadomień na dedykowany tym powiadomieniom adres: notyfikacje.art.19mar@r.pl

W związku z powyższym, skany podpisanych powiadomień należy przesyłać na adresy e-mail:

Rainbow Tours S.A.: notyfikacje.art.19mar@r.pl

KNF: notyfikacje.art.19mar@knf.gov.pl