Rainbow

Akcje na Giełdzie

Emisja Akcji Serii D

Emisja Akcji Serii D związana jest z emisją warrantów subskrypcyjnych Emisji A, w ramach realizowanego programu motywacyjnego. Poniżej wyspecyfikowano podstawowe zdarzenia związane z przedmiotową emisją:

6 czerwca 2008 r. - uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego;

 1. 6 czerwca 2008 r. - uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji A;
 2. 6 czerwca 2008 r. - uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji, z wyłączeniem prawa poboru, akcji zwykłych na okaziciela serii D;
 3. 8 września 2008 r. - rejestracja przez Sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii D;
 4. 10 października 2008 r. - uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wskazania osób uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym oraz liczby Warrantów Subskrypcyjnych Emisji A „Serii 2008", oferowanych każdej z tych osób i odpowiadającej im liczby akcji zwykłych na okaziciela serii D, które może objąć każda z osób uprawnionych;
 5. 30 października 2008 r. -  Uchwała Nr 3/10/2008 Zarządu Spółki w sprawie przydziału Warrantów Subskrypcyjnych Emisji A - „Serii 2008";
 6. 8 listopada 2008 r. - zawarcie przez Spółkę ze wszystkimi osobami uprawnionymi umów objęcia Akcji serii D Spółki, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;
 7. 2 grudnia 2008 r. - Zawarcie z KDPW umowy o rejestracji w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez KDPW, Akcji serii D;
 8. 15 grudnia 2008 r. - Uchwała Nr 684/08 Zarządu KDPW S.A. o przyjęciu do depozytu papierów wartościowych do 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D i oznaczeniu ich kodem PLRNBWT00031, pod warunkiem podjęcia przez GPW w Warszawie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu;
 9. 31 grudnia 2008 r. - Uchwała Nr 992/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na głównym Rynku GPW 52.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł. każda. Termin wprowadzenia 7 stycznia 2009 r.;
 10. 6 stycznia 2009 r. - komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. o rejestracji w/w 52.000 akcji serii D.

 

Emisja Akcji Serii E

Główną przesłanką przeprowadzenia Oferty Akcji Serii E było pozyskanie kapitału
na realizację celów emisyjnych:

- dokapitalizowanie podmiotów zależnych, głównie Rainbow Tours Ukraina Sp. z o.o.
z siedzibą w Kijowie;

- rozbudowa własnej, nowoczesnej sieci sprzedaży;

- intensyfikacja działań marketingowych;

- akwizycje podmiotów funkcjonujących na rynku turystycznym.

Poniżej przedstawiono harmonogram emisji i wprowadzenia do obrotu Akcji Serii E:

 1. 1. 29 sierpnia 2007 r. - zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Spółki;
 2. 2. 4 września 2007 r. - zatwierdzenie przez KNF Aneksu Nr 1 do prospektu emisyjnego Spółki dotyczącego decyzji o zmianie harmonogramu Publicznej Oferty Akcji Serii E;
 3. 3. 10 września 2007 r. - zatwierdzenie przez KNF Aneksu Nr 2 do prospektu emisyjnego Spółki, związanego z umową z Giełdą Papierów Wartościowych
  w Warszawie o publikację prospektu na stronie internetowej GPW, a także koniecznością uszczegółowienia zapisów związanych z użytą w prospekcie terminologią;
 4. 4. 10 września 2007 r. - zatwierdzenie przez KNF Aneksu Nr 3 do prospektu emisyjnego Spółki, dotyczącego rozszerzenia listy domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Serii E w Transzy Małych Inwestorów;
 5. 5. 15 września 2007 r. - ustalenie ceny emisyjnej oferowanych Akcji serii E. Ustalona przez Zarząd cena to 9,00 zł dla obu Transz;
 6. 6. 17 września 2007 r. - rozpoczęcie subskrypcji w Transzy Małych (1.000.000 Akcji Serii E) i w Transzy Dużych Inwestorów (1.000.000 Akcji Serii E);
 7. 7. 19 września 2007 r. - zatwierdzenie przez KNF Aneksu Nr 4 do prospektu emisyjnego, dotyczącego zmiany terminów zakończenia zapisów na Akcje (wydłużenie do 27 września), przydziału Akcji (wstępny przydział w Transzy Małych Inwestorów - 28 września) oraz Oferty Publicznej Akcji Spółki (rozlicznie transakcji, zamknięcie Oferty - 2 października 2007 r.), a także zmiany innych uchwał powiązanych;
 8. 8. 20 września 2007 r. - zatwierdzenie przez KNF Aneksu Nr 5 do prospektu emisyjnego, dotyczącego aktualizacji danych finansowych za 2007 r.;
 9. 9. 28 września 2007 r. - wstępny przydział Akcji Serii E w Transzy Małych Inwestorów;
 10. 10. 2 października 2007 r. - ostateczny przydział Akcji Serii E;
 11. 11. 3 października 2007 r. - złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych
  o dopuszczenie do obrotu na rynku równoległym 2.000.000 Praw do Akcji Serii E oraz 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela (Serii B, C2 i E) o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
 12. 12. 4 października 2007 r. - rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 2.000.000 Praw do Akcji Serii E;
 13. 13. 4 października 2007 r. - dopuszczenie do obrotu giełdowego 2.000.000 Praw do Akcji Serii E oraz 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela (2.000.000 Serii B, 1.000.000 Serii C2 i 2.000.000 Serii E);
 14. 14. 9 października 2007 r. - wprowadzenie do obrotu 2.000.000 Praw do Akcji Serii E (kod nadany przez KDPW - „PLRNBW00023", notowania pod nazwą skróconą „RAINBOW-PDA" i oznaczeniem „RBWA");
 15. 15. 13 listopada 2007 r. - rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji zwykłych na okaziciela Serii E;
 16. 16. 21 listopada 2007 r. - ostatnie notowanie 2.000.000 Praw do Akcji Serii E;
 17. 17. 22 listopada 2007 r. rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 3.000.000 Akcji Serii B, 1.000.000 Akcji Serii C2 oraz 2.000.000 Akcji Serii E;
 18. 18. 22 listopada 2007 r. - wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym: 2.000.000 Serii B, 1.000.000 Serii C2 i 2.000.000 Serii E, (nazwa skrócona „RAINBOW", oznaczenie „RBW").
 19. 19. 22 listopada 2007 r. rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 2.000.000 Akcji Serii E;
 20. 20. 26 listopada 2007 r. wpisanie Spółki na listę uczestników WIG oraz WIG-PL.